Categories :

Wat is gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

Wat is gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Concreet gezegd: de premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan jouw organisatie.

Waarom betaal ik gedifferentieerde premie WHK?

De wet heeft als doel om de instroom in de Ziektewet en opvolgend de WIA te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. De regel is dat jouw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt.

Hoe wordt de gedifferentieerde WGA-premie berekend?

De hoogte van de WGA-premie hangt af van de omvang van je bedrijf. Kleine werkgevers betalen een sectorale WGA-premie, gebaseerd op de uitkeringslast in de sector waarin het bedrijf actief is. Middelgrote en grote werkgevers betalen een (deels) individuele premie, gebaseerd op de uitkeringslast van het bedrijf.

Hoe wordt premie WHK berekend?

Bent u een grote werkgever (loonsom hoger dan € 3.530.000,–) dan betaalt u een gedifferentieerde premie binnen een bandbreedte van een minimale en een maximale premie….Premies werkhervattingskas (Whk) voor grote werkgevers.

Minimale premie Maximale premie
WGA 0,21% 3,36%
Ziektewet 0,17% 2,72%

Wat betekent uitruil WHK?

Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). ZW-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren.

Wat is de Werkhervattingskas?

Via de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) worden deze kosten van UWV door de Belastingdienst doorbelast aan die werkgevers die het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben ondergebracht bij UWV.

Is het verplicht WGA premie te betalen?

Als werknemer betaalt u premie voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De WGA is samen met de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U bent verplicht verzekerd voor de WIA.

Wat is GDP WHK?

Wat is premie ZW aanvullend?

De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt in 2021 van 0,76% naar 0,78%. De gemiddelde premie voor de Ziektewet (ZW) gaat met 0,06 procentpunt omhoog naar 0,58%. UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.

Wat is het premieplichtig loon?

Het gemiddelde premieplichtige loon (€ 34.600) dient als basis voor het onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers: grote werkgever is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

Wat is Werkhervattingskas 2021?

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)? De Werkhervattingskas (Whk) is een premie die werkgevers berekenen over het premieplichtige loon van werknemers en vervolgens afdragen aan de Belastingdienst.

Wat is WHK bijdrage werknemer?

Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). ZW-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren. …