Categories :

Hoe oprichtingskosten afschrijven?

Hoe oprichtingskosten afschrijven?

Voor oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt, per jaarlijkse tranches van ten minste 20% van de werkelijk uitgegeven bedragen. De afschrijving van de kosten bij uitgifte van leningen mag daarentegen gespreid worden over de looptijd van de leningen.

Waarom oprichtingskosten afschrijven?

De oprichtingskosten ondergaan waardedalingen en worden afgeschreven. Daarbij moet je volgende basisregels respecteren: De afschrijving moet minstens 20% van de aanschaffingswaarde bedragen, behalve de afschrijving van kosten bij de uitgifte van leningen die over de looptijd van de lening mogen worden gespreid.

Hoe lang afschrijven?

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20 procent per jaar. U schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af. Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10 procent per jaar. Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels.

Welke oprichtingskosten activeren?

Welke kosten activeren?

  • Kosten van onderzoek en ontwikkeling;
  • Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten;
  • Goodwill;
  • Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Kan je nog degressief afschrijven?

Degressief afschrijven lineaire afschrijvingspercentage toegepast op de nettoboekwaarde van de investering, dat is de aankoopprijs van de investering verminderd met de afschrijvingen van de vorige jaren. De mogelijkheid om degressief af te schrijven is nu voor alle vennootschappen afgeschaft (art. 196, §3 WIB 92) .

Hoe moet je degressief afschrijven?

Degressief afschrijven. Dat betekent het dubbele van het lineaire afschrijvingspercentage toepassen op de boekwaarde van de investering, dat is de aanschaffingswaarde min de eerdere afschrijvingen. Het bedrag van de afschrijving wordt dus elk jaar kleiner.

Waarom zijn oprichtingskosten vaste activa?

Voor de onderneming zelf gaat het natuurlijk om belangrijke kosten, maar oprichtingskosten kan je morgen niet zomaar aan een ander bedrijf doorverkopen. Net als bij immateriële vaste activa kan je dus maar beter bij je studie van de balans de oprichtingskosten in mindering brengen van het eigen vermogen.

Wat zijn de oprichtingskosten?

oprichtingskosten – Kosten die gemaakt moeten worden om een bedrijf of organisatie op te richten. Te denken is aan notariskosten, het aandelenkapitaal, het laten drukken van papier, de kosten van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

Hoe snel telefoon afschrijven?

In hoeveel jaar afschrijven Ook al weet je van te voren dat je telefoon of laptop geen 5 jaar mee gaat, moet er in 5 jaar worden afgeschreven. De afschrijving is bepaald en vastgesteld door de belastingdienst. De BTW vraag je wel meteen terug.

Hoe lang afschrijven auto?

De meeste ondernemers schrijven hun auto of bestelbus in vijf jaar af. Dat is de maximale afschrijvingstermijn die de belastingdienst stelt. Het voertuig wordt in vijf gelijke stappen (dus 20 procent per jaar) afgeschreven.

Welke kosten mag je activeren?

Volgens de wet- en regelgeving worden er 3 voorwaarden gesteld aan het activeren van kosten: het actief is bedoeld om de organisatie duurzaam te dienen; de kosten van het actief kunnen betrouwbaar worden vastgesteld; het is waarschijnlijk dat toekomstige economische voordelen van het actief toekomen aan de organisatie.

Welke kosten mag ik activeren?

de aanschafprijs. de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed) de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken.