Categories :

Wat is de ondernemingsraad?

Wat is de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

Waar staat de OR voor?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Wat kan de ondernemingsraad voor jou betekenen?

Het gaat bijvoorbeeld om het adviesrecht bij reorganisaties, wijzigingen in de organisatie en uitbestedingen. Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een aantal regelingen, zoals een ziekteverzuimregeling, dienstroosters, aanstellings- en ontslagbeleid, bevorderingsbeleid en beoordelingsbeleid.

Hoeveel ondernemingsraden?

1. Meer dan 12.000 ondernemingsraden: de ondernemingsraad bestaat! Het gaat hier over medezeggenschap in Nederland. En dan met name over die vorm van medezeggenschap die vorm krijgt in het overleg tussen directie en ondernemingsraad.

Waarom is een OR?

Waarom een ondernemingsraad? Volgens de wet is het verplicht dat een onderneming met meer dan 50 werknemers een ondernemingsraad instelt. Een OR is er in het belang van de medewerkers maar ook in het belang van de onderneming. Gaat het goed met de onderneming dan gaat het meestal ook goed met de mensen die er werken.

Wat is een WOR?

De Wet op de Ondernemingsraden (afgekort: de WOR) regelt de samenstelling en de totstandkoming van ondernemingsraden. Iedere organisatie met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen.

Hoe noem je het teken?

De ampersand, ook wel het en-teken of et-teken genoemd, is de ligatuur die het woord “en” vertegenwoordigt: &.

Wat doet een onderneming?

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten. In de (klassieke) economische theorie zijn bedrijven gericht op het maken van winst. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt een fabrikant genoemd.

Wat doet de ondernemingsraad niet?

Advies uitbrengen De wet bepaalt niet dat een ondernemingsraad moet adviseren of moet instemmen. Wel moet de organisatie de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen om een advies uit te brengen, maar als een ondernemingsraad dat niet doet, dan kan niemand de ondernemingsraad dwingen.

Wat kun je verwachten van een OR?

Wat mag je verwachten van de OR? Enerzijds is de OR er om de medewerkers te vertegenwoordigen, anderzijds is de OR er om jou als werkgever van advies te voorzien en mee te denken over belangrijke beslissingen. Dit betekent dat ze invloed mogen uitoefenen op de keuzes die je wilt maken binnen je organisatie.

Hoeveel ondernemingsraden zijn er in Nederland?

Meer dan 12.000 ondernemingsraden: de ondernemingsraad bestaat!

Hoeveel OR leden per werknemer?

Aantal leden ondernemingsraad (OR) Bij 50 tot 100 werknemers moet een ondernemingsraad 5 leden hebben. Bij 100 tot 200 werknemers moet een ondernemingsraad 7 leden hebben. Bij 200 tot 400 werknemers moet een ondernemingsraad 9 leden hebben.